Kontrola podobnosti

Přehled

Při odevzdání práce do úkolu v nástroji Turnitin se obvykle vytvoří zpráva o podobnosti, která uvádí výsledky porovnání textu odevzdané práce s cíli hledání, které jsou pro úkol vybrány. Mezi tyto cíle mohou patřit miliardy stránek aktivních i archivovaných informací z internetu, úložiště dříve odevzdaných prací do nástroje Turnitin a úložiště desítek tisíc periodik, časopisů a publikací. Všechny objevené shodné nebo vysoce podobné texty budou uvedeny ve zprávě o podobnosti, kterou naleznete ve složce přijatých úkolů.

1. Chcete-li zobrazit zprávu o podobnosti, musíte nejdříve kliknutím na kartu Všechny kurzy v horní části jakékoli stránky přejít na hlavní domovskou stránku.

2. Na hlavní domovské stránce musí instruktor kliknout na název kurzu, a zobrazit tak portfolio kurzu.

3. Kliknutím na Zobrazit ve sloupci Akce budete přesměrováni do složky přijatých úkolů.

Zprávy o podobnosti

Zprávy o podobnosti poskytují shrnutí shodného nebo vysoce podobného textu nalezeného v odevzdané práci. Je-li tato zpráva k dispozici, objeví se ve složce přijatých úkolů ve sloupci Podobnost ikona. Zprávy o podobnosti, jejichž vytváření ještě nebylo dokončeno, jsou ve sloupci Podobnost označeny zašedlou ikonou. Zprávy nemusí být k dispozici, pokud ještě nebyly vytvořeny nebo pokud je jejich vytvoření odloženo v souladu s nastavením úkolu.

Poznámka: U přepsaných nebo znovu odevzdaných prací se nová zpráva o podobnosti nevytvoří dříve než za 24 hodin. Toto pozdržení je automatické. Umožňuje opakované odevzdání práce a její správné vytvoření bez porovnání s předchozím konceptem.

Barva ikony zprávy značí index podobnosti práce založený na množství odhaleného shodného nebo podobného textu. Procentuální rozsah je od 0 do 100 %. Označení podobnosti je následující:

  • Modrá – žádný shodný text

  • Zelená – jedno slovo až 24 % shodného textu

  • Žlutá – 25–49 % shodného textu

  • Oranžová – 50–74 % shodného textu

  • Červená – 75–100 % shodného textu

Zpráva o podobnosti – akceptované typy souborů

Zprávy o podobnosti lze vytvářet pro následující typy souborů:

Microsoft Word® (DOC a DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, prostý text (TXT), RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format), Hangul (HWP), Powerpoint (PPT, PPTS a PPS).

Varování: Nástroj Turnitin tímto označením nevyjadřuje, zda je práce plagiát, či nikoli. Zprávy o podobnosti instruktorovi pouze pomáhají najít zdroje obsahující text podobný textu v odevzdaných pracích. Rozhodnutí, zda je některá práce plagiátem, je nutné učinit po pečlivém zvážení a po důkladném posouzení odevzdané práce i podezřelých zdrojů v souladu se standardy kurzu a instituce, kde byla práce odevzdána.

Zobrazování zpráv o podobnosti

Zprávu o podobnosti lze prohlížet v jednom ze čtyř režimů umožňujících uživatelům zobrazovat a řadit informace uvedené v této zprávě způsobem, který je pro jejich potřeby nejvhodnější. Čtyři režimy zobrazování zprávy o podobnosti:

  • Přehled shod (zobrazuje nejvyšší shody společně): Seznam všech oblastí práce, které se podobají informacím nalezeným v úložišti Turnitin. Shody v odevzdané práci jsou označeny barevně a jsou uvedeny od nejvyšší po nejnižší podíl shodujících se slov (v procentech). Zobrazí se pouze nejvyšší nebo nejlepší shody. Všechny skryté shody budou viditelné v režimech Analýza shody a Všechny zdroje.

  • Všechny zdroje: Umožňuje uživateli zobrazovat shody mezi prací a konkrétním zdrojem vybraným v úložištích Turnitin. Uvádí kompletní seznam všech nalezených shod, nikoli jen nejlepší shody v jednotlivých podobných oblastech. Seznam je úplný a uvádí všechny nalezené shody, a to včetně shod, které jsou v režimu Přehled shod skryty, protože se nachází ve stejných nebo podobných oblastech jako jiné, lepší shody.

  • Analýza shody: Zobrazuje shody, které jsou skryté horním zdrojem. Umožňuje instruktorům porovnávat shodu ve skrytém zdroji se shodou z horního zdroje.

  • Porovnání přímých zdrojů: Podrobně zobrazí podobnou oblast textu vedle konkrétní shody z úložišť Turnitin. Není k dispozici pro všechny typy shod v úložištích.

Poznámka: Pokud je zdrojem shodného textu studentská práce z některého z kurzů spravovaných příslušným instruktorem, je možné práci zobrazit v režimu porovnání přímých zdrojů. Shodný text bude zvýrazněný. Instruktor bude mít ve zprávě o podobnosti informace o původu shodné práce. Není k dispozici, pokud zprávy o původnosti zobrazují studenti.

Pokud práce pochází z kurzu, který spravuje jiný instruktor, nelze k ní poskytnout přímý přístup. Pokud chce instruktor práci zobrazit, musí požádat o povolení instruktora, který je vlastníkem práce. Stačí kliknout na odkaz na zdroj a pak na tlačítko Žádost o povolení. Turnitin automaticky vytvoří e-mail s žádostí a zašle ji instruktorovi, který práci vlastní. Ten může uživateli e-mailem odpovědět, zda žádosti vyhoví. V systému Turnitin nejsou studentské práce zpřístupněny jinému uživateli.

Otevření zprávy o podobnosti

1. Chcete-li vstoupit do složky přijatých úkolů, klikněte na kartu Všechny kurzy, která vás přesměruje na domovskou stránku instruktora.

2. Na domovské stránce instruktora klikněte na název kurzu, k jehož úkolům si přejete přistoupit. Budete přesměrováni na domovskou stránku kurzu.

3. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Zobrazit ve sloupci Akce vedle úkolu, ke kterému si přejete přistoupit.

4. Ve sloupci Podobnost jsou ikony vyjadřující celkový index podobnosti v procentech a rovněž barevné označení na škále od modré po červenou.

5. Klikněte ve sloupci Podobnost na procento podobnosti. Zpráva o podobnosti se otevře v novém okně. Pokud se nové okno neotevře, budete pravděpodobně muset přidat adresu turnitin.com na seznam webů, které mohou v používaném webovém prohlížeči automaticky otevírat okna.

Interpretace zprávy o podobnosti

Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. Studentskou práci srovnáme s naší databází, a existují-li místa, kde je text studenta podobný nebo shodný s některým z našich zdrojů, označíme tuto oblast ke kontrole.

Je zcela běžné, že se v úkolu najdou shody s našimi databázemi. Pokud student používá citáty a správně uvádí zdroje, budou v jeho práci existovat místa s nalezenými shodami. Index podobnosti (SSI) vás upozorní na veškeré problémové oblasti ve studentské práci. Můžete jej použít v rámci rozsáhlejšího procesu, který odhalí, zda je shoda přijatelná.

Student například mohl do nástroje Turnitin odevzdat nějakou práci již v minulosti. Pokud je v ní uvedeno jeho jméno a vy nepoužíváte možnost Nezahrnout malé shody, může se tato shoda objevit ve zprávě o podobnosti.

Dalším příkladem může být student, který do své práce zkopíroval a vložil kus textu, protože danému tématu dostatečně nerozumí. Jeho index podobnosti bude 10 %. Na druhou stranu jiný student, který má o tématu práce dobré znalosti, si dohledá informace z několika zdrojů a správně je odcituje. Jeho index podobnosti bude 12 %.

U obou studentů se po porovnání s naší databází zobrazí shody. Jeden ze studentů ale přímo zkopíroval text z webu, zatímco druhý správně odcitoval zdroje. Zprávu o podobnosti proto doporučujeme používat jako pomůcku při odhalování, že mohlo dojít k plagiátorství. Musíte ji ale zahrnout do rozsáhlejšího procesu, v jehož rámci určíte, zda jsou tyto shody přijatelné, či nikoli.