Zásady ochrany osobních údajů služby Turnitin

Poslední aktualizace: 31. března 2023

Společnost Turnitin, LLC (dále jen „Turnitin“, „my“, „nás“), vlastní a provozuje řadu webových služeb určených k podpoře integrity akademických prostředí, zefektivnění procesu hodnocení a prevenci plagiátorství (pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů souhrnně nazývané jako „Služby“). Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat naše zákazníky (dále jen „Zákazníci“) a jejich uživatele (dále jen „Uživatelé“, „vy“, „váš“) o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zpracováváme, uchováváme a zveřejňujeme vaše Osobní údaje ve spojitosti s poskytováním Služeb. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují rovněž informace o tom, jaké máte možnosti volby s ohledem na Osobní údaje, resp. jak je máme používat, jaký k nim máte přístup a jaké změny lze provádět.

V závislosti na oblasti vašeho trvalého pobytu se na vás mohou vztahovat také další informace. Pokud jste občanem Spojeného království, Evropské unie nebo státu Kalifornie a některých dalších států, mohou se na vás vztahovat konkrétní a specifické postupy. Ty jsou popsány dále v těchto zásadách.

Z důvodu přehlednosti se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují na obsah našich webových stránek. Ty se řídí zásadami dostupnými zde.

Přístupem ke Službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a že jste jim porozuměli.

Obsah


Námi shromažďované osobní údajeVaše osobní údaje shromažďujeme v různých situacích, a to v okamžiku, když navazujeme spolupráci se Zákazníkem, když přistupujete k našim Službám nebo je používáte, když požadujete zákaznickou podporu nebo informace o našich Službách nebo s námi komunikujete nějakým jiným způsobem. Osobní údaje jsou s ohledem a pro účely těchto zásad informace, které identifikují, popisují nebo se přiměřeně vztahují k identifikovatelné osobě nebo domácnosti, nebo které jsou jinak definovány jako Osobní údaje, osobní informace nebo chráněné údaje podle platných zákonů („Osobní údaje“). Tyto informace můžeme shromažďovat od zákazníků, kterými jsou obvykle vzdělávací instituce, ale také od Uživatelů, kterými mohou být pedagogové nebo studenti.

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat všechny nebo některé z následujících osobních údajů. Tyto údaje nám můžete poskytnout přímo Vy nebo naši Zákazníci:

Zaregistrování účtu

Abychom zajistili možnost používání našich Služeb, můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Údaje o studentech, včetně :
  Jména: Jméno, prostřední jméno a příjmení, včetně pseudonymů (pokud jsou používány).

  Identifikátory specifické pro uživatelský účet: Informace, které zná pouze uživatel, aby mohl zabezpečit svůj účet, což může zahrnovat odpověď na „tajnou otázku“.

  E-mailová adresa a názvy účtů: K obsluze účtu potřebujeme e-mailovou adresu a název účtu.

  Veškeré údaje, které nám Zákazník poskytne, abychom studentům umožnili přístup k jejich účtu: Například osobní e-mailová adresa namísto adresy instituce, nebo kontaktní údaje, které můžeme vyžadovat, abychom mohli kontaktovat přímo Uživatele:

  Hesla: Uživatele žádáme o hesla, která jsou nezbytná pro zabezpečení účtu.

  Údaje o vzdělávání: Mohou zahrnovat třídu/ročník a vzdělávací instituci, jakož i údaje poskytnuté v souvislosti s používáním Služeb, například písemné materiály ve formě esejí, úkolů, odpovědí v rámci zkoušek a dalších písemných prací (dále jen „Odevzdané práce“).

 • Údaje o pedagogických pracovnících, včetně:
  Jména a e-mailové adresy: ze stejných důvodů, z jakých shromažďujeme tyto údaje o studentech, jak je uvedeno výše.

  Role: V rámci Služby shromažďujeme nebo přiřazujeme roli pedagogického pracovníka, abychom mohli spravovat účet, jde například o pozici „Instruktor“ nebo „Pomocný vyučující“.

  Vzdělávací instituce: Tyto údaje shromažďujeme, abychom věděli, že Uživatel používá účet, který je spojen s jeho institucí.

Používání Služby:

Kromě výše uvedeného mohou naše servery při přístupu zákazníka nebo uživatele k našim službám také automaticky shromažďovat informace o vašem používání a činnosti v rámci služeb („informace o používání“), včetně:

Data protokolu: Včetně informací o tom, kdy a jak dlouho Uživatel přistupuje ke Službám.

Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informaci o ID jakéhokoli zařízení, které přistupuje ke Službám, a také adresu internetového protokolu („IP“) spojenou s vaším prohlížečem a ID zařízení. Můžeme také shromažďovat další informace, například značku a model vašeho zařízení, typ a verzi používaného softwaru, časové razítko přihlášení, typ a verzi prohlížeče, operační systém počítače nebo jazyk.

Informace o poloze a využívání služby: Můžeme také shromažďovat informace o tom, ze které země Uživatelé ke Službám přistupují, dále také související informace o časovém razítku či té části služeb, kterou Uživatelé nejčastěji navštěvují, a to včetně nejčastěji navštěvovaných funkcí.

Informace vyplývající z komunikace: Shromažďujeme také informace, které nám poskytujete v rámci komunikace s námi. To je například tehdy, když si vyžádáte zákaznickou podporu, informace o našich Službách či s námi komunikujete při jakékoli jiné příležitosti.


Jak používáme a zveřejňujeme osobní údaje

Vaše osobní údaje dále neprodáváme ani nepronajímáme ve smyslu, v jakém jsou tyto pojmy definovány v platných zákonech. Vaše osobní údaje používáme a zveřejňujeme za účelem provozování, poskytování, zlepšování a rozvoje našich Služeb. Dále vaše Osobní údaje používáme a zveřejňujeme z následujících důvodů:

 • K pochopení, měření výkonu a zlepšování našich Služeb, a to v rámci zákonem povolených mezí, mimo jiné k analýze výkonu našich Služeb, jejich zlepšování, za účelem výzkumu a vývoje produktů a/nebo k navrhování Služeb na míru. Informace o používání nám pomáhají poskytovat Služby v místním jazyce, diagnostikovat jejich technické problémy a spravovat a zabezpečovat je. Informace o používání také shromažďujeme a analyzujeme, abychom lépe pochopili, jak jsou naše Služby využívány, a abychom je mohli nadále zlepšovat. Některé Služby umožňují pedagogickým pracovníkům používat ID studentů, a to za účelem sestavování seznamů a rubrik, které používají pro hodnocení odevzdaných prací, známkování a přidávání komentářů k odevzdaným pracím studentů.

 • K poskytování Služeb našim Zákazníkům a jejich Uživatelům, včetně zpracování odevzdaných prací, které je nezbytné pro zprostředkování výsledků Služeb našim Zákazníkům.

 • K vytváření a správě přihlašovacích údajů, k vytváření, údržbě a správě účtů Zákazníků a Uživatelů, a také k ověřování uživatelů.

 • K poskytování zákaznické podpory, a to i prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv s cílem vyřešit problém nebo dotaz na podporu, informovat Zákazníky nebo Uživatele o změnách nebo problémech, které mají dopad na Služby, a jinak komunikovat a získávat zpětnou vazbu ohledně zkušeností Zákazníků se Službami.

 • K ochraně našich práv, jako je například určení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo obrana proti neoprávněným nárokům. Sdílení může být nezbytné například k uplatnění právního nároku (třeba k vymáhání práv vyplývajících z naší licenční smlouvy s koncovým uživatelem) nebo za účelem obhajoby.

 • V souvislosti s podezřením nebo s prokázaným porušením našich podmínek používání, v rámci prevence podvodu nebo nezákonného použití, včetně sdílení osobních údajů se subjekty, které nám pomáhají při vyšetřování, a také v případech vyžadovaných platnými právními předpisy.

 • V souvislosti s právními povinnostmi nebo platnými nařízeními, včetně zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné k ochraně našich práv nebo práv a bezpečnosti našich uživatelů, nebo v případě soudního příkazu, vyšetřování ze strany regulačních orgánů nebo jiného zákonného požadavku. Pokud to však není zákonem zakázáno, budeme takovou žádost směřovat na vás nebo vás budeme před daným poskytnutím údajů informovat, ledaže by to bylo v rozporu s prevencí nebo odhalením trestného činu.

 • V případě reorganizace, fúze, prodeje, postoupení, úpadku nebo podobné obchodní změny může být nutné, abychom vaše Osobní údaje po prodeji nebo reorganizaci předali reorganizovanému subjektu nebo novému vlastníkovi, který je bude nadále používat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 • K poskytování aktualizací Služeb a souvisejících nabídek našim Zákazníkům. V rámci jakékoli elektronické marketingové komunikace se můžete kdykoli odhlásit z odběru nebo odmítnout další komunikaci. K tomu slouží odkaz s příznakem „Odhlásit odběr“, který naleznete v každé e-mailové komunikaci. Případně nás můžete kontaktovat přímo na adrese unsubscribe@turnitin.coma odběr takových informací zrušit.


Jak můžete upravovat své osobní údaje

Zákazníci mohou přímo ve Službách opravovat nebo měnit osobní údaje, které v průběhu registrace poskytli. Uživatelé z řad studentů mohou požádat o přístup ke svým Osobním údajům, o jejich změnu, opravu nebo vymazání, a to tak, že se obrátí na svou vzdělávací instituci. Budeme spolupracovat se vzdělávací institucí, abychom na tyto žádosti odpověděli ve lhůtě požadované Zákazníkem nebo jinak, jak to vyžadují právní předpisy.

Zákazníci mohou také kdykoli přímo požádat o vymazání osobních údajů svých Uživatelů, a to tak, že se obrátí na zákaznickou podporu společnosti Turnitin na adrese tiisupport@turnitin.com.


Soubory cookie

V rámci shromažďování informací o používání a za účelem jejich porozumění využíváme služeb třetích stran. Většinu prohlížečů lze nastavit tak, aby detekovaly soubory cookie prohlížeče a umožnily uživateli je odmítnout. Odmítnutí souborů cookie však může mít vliv na fungování Služeb. Více informací o souborech cookie s ohledem na používání Služeb naleznete v našem Oznámení o souborech Cookie. Další informace o souborech cookie prohlížečů, včetně toho, jak je spravovat nebo odstranit, naleznete v sekci Nástroje, Nápověda nebo v podobné sekci ve svém webovém prohlížeči.


Ochrana soukromí dětí

V případě, že naše služby používá Zákazník, který vyučuje studenty mladší 13 let nebo studenty, kteří nedosáhli potřebného věku stanoveného v jejich jurisdikci, spoléháme na to, že zákazník získá potřebný předchozí ověřitelný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Na naší straně pak plníme své přímé povinnosti týkající se ochrany takových osobních údajů. Pokud však zjistíme, že jsme takové Osobní údaje neúmyslně shromáždili bez potřebného souhlasu, podnikneme kroky k jejich okamžitému odstranění.

Rodiče, kteří chtějí zkontrolovat nebo požádat o vymazání osobních údajů svého dítěte, by měli kontaktovat Zákazníka. Na urychleném vyřešení takových žádostí budeme spolupracovat přímo se Zákazníkem.


Zákon o rodinných právech na vzdělávání a ochraně soukromí (FERPA)

Zákazníci, kteří podléhají zákonu o rodinných právech na vzdělávání a ochraně soukromí („FERPA“), uzavírají smlouvu se společností Turnitin jako „školní úředník“ s „oprávněným zájmem (ve věci vzdělávání)“ o poskytování Služeb, a to ve smyslu znění 99.31(a)(1) zákona FERPA. Společnost Turnitin zůstává pod přímou kontrolou zákazníka, pokud jde o používání a vedení „záznamů vzdělávání“ chráněných zákonem FERPA, a zároveň bude používat osobní údaje studentů pouze tak, jak je uvedeno ve smlouvě se zákazníkem a v souladu s platnými právními předpisy.


Poskytovatelé služeb třetích stran

Pro usnadnění poskytování Služeb a určitých funkcí naším jménem můžeme spolupracovat se servisními partnery třetích stran. Jde například o hosting dat, analytiku, poskytování obsahu, údržbu, zabezpečení a podobné funkce. Tyto třetí strany mohou vyžadovat omezené množství informací, včetně osobních údajů, aby mohly poskytovat své služby naším jménem.


Bezpečnost

Zavádíme technická, administrativní a fyzická ochranná opatření, která pomáhají chránit důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů. Osobní údaje zákazníků a uživatelů hostujeme v datových centrech třetích stran, která používají firewally, šifrování Osobních údajů a další standardní technologie ve snaze zabránit zásahům nebo přístupu cizích osob. Internet však není dokonale bezpečný a my tak nemůžeme nést odpovědnost za narušení bezpečnosti, která nejsou v rozumné míře pod naší kontrolou.

Společnost Turnitin se každoročně podrobuje auditu SOC2 typu II, který provádí externí a nezávislý auditor (AICPA).

Od Zákazníků a Uživatelů také vyžadujeme, aby si každý z nich vytvořil identifikační kód účtu a heslo, které musí zadat pokaždé, když se Zákazník nebo Uživatel přihlásí ke službám. Uživatel odpovídá za zachování důvěrnosti identifikátoru účtu a hesla. Pokud zjistíte neoprávněné použití účtu, ztrátu identifikačních údajů Uživatele nebo Zákazníka nebo máte podezření na narušení bezpečnosti, je vaší povinností nás o tom neprodleně informovat na adrese informationsecurity@turnitin.com.


Uchovávání dat

Určité osobní údaje Uživatelů a Zákazníků můžeme uchovávat po dobu nezbytnou k dalšímu používání služeb, k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách, pro zákonem povolené obchodní účely nebo v souladu s jinými právními předpisy. Doba, po kterou uchováváme konkrétní Osobní údaje, se liší v závislosti na jejich typu a použití. Po odpovídající době budou tyto údaje vymazány.

Neosobní údaje, včetně agregovaných, deidentifikovaných nebo anonymizovaných údajů, můžeme uchovávat pro zákonem povolené účely.


Zásady pro odhlášení

Zákazníkům zasíláme e-maily s informacemi o našich Službách. Zákazníci se mohou odhlásit od odběru e-mailových zpráv od společnosti Turnitin tak, že kliknou na odkaz „odhlásit odběr“. Odkaz lze nalézt na konci každého e-mailu, který zasíláme. Uživatelům z řad studentů marketingové e-maily nezasíláme.

Pokud Zákazníci odhlásili odběr komunikace, kterou zasíláme, můžeme jim i nadále zasílat sdělení týkající se účtu a Služeb. Nikdy však neposíláme e-mailové zprávy jménem třetích stran.


Upozornění pro obyvatele Kalifornie a dalších států USA

Zákony některých států USA, včetně Kalifornie, poskytují svým obyvatelům konkrétní práva spojená s jejich osobními údaji, další informace viz níže. Tato práva zprostředkováváme pro všechny obyvatele USA. Nicméně předtím, než můžeme splnit váš požadavek související s našimi Službami, můžeme být ze zákona povinni ověřit vaši totožnost, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim údajům. Vzhledem k tomu, že žádosti Uživatelů vyřizujeme typicky prostřednictvím našich Zákazníků, budeme se při vyřizování žádostí spoléhat na to, že oni sami ověří vaši totožnost a že jsou všechny kontaktní údaje Zákazníků aktuální.

Uživatelé, kteří chtějí uplatnit práva popsaná v tomto oddíle, by se měli obrátit na svou vzdělávací instituci. Pokud budou potřebovat naši pomoc při plnění požadavků, budeme s nimi samozřejmě podle potřeby spolupracovat.

Osobní údaje „neprodáváme“ ani „nesdílíme“ ve smyslu, v jakém jsou tyto pojmy definovány v kalifornských a dalších platných státních zákonech o ochraně osobních údajů. Pokud jsou Osobní údaje sdíleny se třetími stranami, jsou poskytovány pouze poskytovatelům/zpracovatelům služeb třetích stran.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše uplatňování výše uvedených práv podléhá určitým výjimkám, a to s ohledem na ochranu veřejného zájmu (kterým je např. prevence nebo odhalování trestné činnosti) a našich zájmů (např. zachování právní mlčenlivosti). Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět co nejdříve v souladu s časovými rámci stanovenými platnými právními předpisy. Žádostem o uplatnění těchto práv může být vyhověno zcela, částečně nebo vůbec, v závislosti na rozsahu a povaze žádosti a platných právních předpisech. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, budeme vás informovat, pokud vaši žádost zamítneme, a sdělíme vám důvody, proč nemůžeme vaší žádosti vyhovět.

Právo na informace a přístup k nim: Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme v rámci běžné obchodní činnosti. Máte také právo tyto informace obdržet ve strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme.

Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesností v osobních údajích, které o vás uchováváme.

Právo na výmaz: Máte právo nás požádat o vymazání vašich Osobních údajů. V případě všech takových žádostí nemusíme vyhovět celé žádosti nebo její části, a to v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném platnými právními předpisy. Pokud například požádáte o vymazání vašich Osobních údajů, mohou existovat určité záznamy, které jsme ze zákona povinni uchovávat.

Zplnomocněný zástupce: Jste-li oprávněný zástupce, který se snaží uplatnit práva jménem Uživatele Turnitinu, obraťte se na jeho vzdělávací instituci a připravte si všechny podpůrné ověřovací informace, které jsou vyžadovány platnými zákonnými předpisy.

Nulová diskriminace: Zavazujeme se k tomu, že nebudeme nikoho diskriminovat ani jinak postihovat za činnosti spojené s uplatňováním vlastních práv dle platných zákonů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Následující údaje odrážejí naše současné postupy a postupy, které byly zavedeny v uplynulých 12 měsících.

Kategorie námi shromažďovaných osobních údajů
 • Online identifikátor,

 • Adresa internetového protokolu,

 • Osobní údaje omezené na vaše jméno, e-mailovou adresu, ID uživatele a heslo;

 • Informace o vzdělání, jako jsou odevzdané práce, informace o aktivitách na internetu nebo jiných elektronických sítích, které souvisejí s vaším používáním našich Služeb;

 • Pokud se rozhodnete naplánovat hovor se společností Turnitin nebo kontaktovat naši zákaznickou podporu, budeme shromažďovat identifikátory, jako je skutečné jméno, pracovní e-mail, telefonní číslo.

Neshromažďujeme vědomě žádné citlivé osobní údaje, tak jak jsou definovány v platných zákonech USA. Citlivé osobní údaje můžeme shromažďovat tehdy, pokud jsou obsaženy v příspěvcích studentů.

Kategorie nebo zdroje, z nichž jsou osobní údaje shromažďoványOsobní údaje shromažďujeme přímo od vás, od vaší vzdělávací instituce nebo automaticky prostřednictvím Služby, a to výše uvedeným způsobem.
Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo sdílení či prodeje Osobních údajů

Vaše Osobní údaje shromažďujeme za účelem provozování služeb, vyřizování vašich požadavků a pro následující obchodní účely:

 • Poskytování služeb v souladu s naší smlouvou se Zákazníkem a našimi podmínkami používání, včetně vedení nebo obsluhy účtů, poskytování služeb zákazníkům, zpracování nebo plnění objednávek a transakcí, ověřování informací o zákaznících a zpracování plateb.

 • Odhalování bezpečnostních incidentů, ochrana před škodlivou, podvodnou, klamnou nebo nezákonnou činností a stíhání osob odpovědných za tuto činnost.

 • Ladění za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost.

 • Zasílání informací a aktualizací našich Služeb.

 • Zlepšování služeb, pokud to zákazník povolí.

 • Osobní údaje „neprodáváme“ ani „nesdílíme“ ve smyslu zákonů státu Kalifornie a dalších platných státních zákonů o ochraně osobních údajů.

Kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme konkrétní části námi shromažďovaných Osobních údajů.

Vaše Osobní údaje nesdílíme s jednotlivci ani organizacemi, které by je mohly použít pro své vlastní nebo jiné komerční účely. Vaše Osobní údaje poskytujeme pouze poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují podporu při poskytování výše popsaných služeb.

 • Od studentů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, ID uživatele, heslo, název instituce, třída/ročník, vzdělávací instituce a odevzdané práce ke kurzům.

 • Od pedagogů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, funkce a vzdělávací instituce.

 • Kromě toho některé Služby umožňují pedagogům poskytovat identifikační čísla studentů, a to pro účely sestavování seznamů, rubrik pro hodnocení odevzdaných prací studentů, udělování známek a přidávání komentářů k příspěvkům studentů.

 • Adresa internetového protokolu, ID zařízení

 • Informace o aktivitách na internetu nebo jiných elektronických sítích, mimo jiné o tom, jak používáte Služby.


Informace k GDPR

Když vám jako zákazníkovi nebo uživateli poskytujeme služby, vystupujeme jako „zpracovatel údajů“ podle obecných předpisů EU a Spojeného království o ochraně osobních údajů. Naše činnost zpracování vašich osobních údajů se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů a také smluvními ujednáními se Zákazníkem. Podrobnější informace o společnosti Turnitin a jejím souladu s GDPR naleznete v našich Často kladených dotazech k GDPR.


Pro všechny mezinárodní uživatele

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, mějte prosím na paměti, že vaše osobní údaje budou předávány a zpracovávány ve Spojených státech, avšak mohou být z podpůrných důvodů zpracovávány také zaměstnanci, kteří poskytují naše Služby a nacházejí ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu, Švédsku, na Ukrajině, v Austrálii nebo Indii. V EU může být možné ukládat odevzdané práce výhradně v Německu.

Odesláním svých osobních údajů berete na vědomí, že vaše údaje můžeme tímto způsobem přenášet, zpracovávat a ukládat. Ať už se Osobní údaje nacházejí kdekoli, bude s nimi nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony Spojených států amerických o ochraně osobních údajů. Tyto zákony se mohou lišit od zákonů na ochranu osobních údajů ve vaší zemi. To však nic nemění na našich závazcích chránit vaše soukromí. Budeme vždy dodržovat všechny platné zákony týkající se přeshraničního přenosu vašich Osobních údajů. V případě potřeby zavedeme standardní smluvní doložky s našimi zákazníky a s našimi třetími stranami nebo se případně spolehneme na jiné vhodné mechanismy přenosu, abychom zajistili, že přenos vašich Osobních údajů mimo EHP, Švýcarsko a Spojené království bude v souladu se zákonem. Podrobnosti o mechanismech přenosu, na které se spoléháme při přenosu Osobních údajů mimo tyto regiony, si můžete vyžádat e-mailem na adrese DPO@turnitin.com.


Další práva k údajům

Vezměte prosím na vědomí, že pravidla ve vaší zemi vám mohou poskytovat další práva související s naším zpracováním vašich Osobních údajů, avšak mohou tato práva také omezovat. Ve všech případech bude naše poskytování práv v souladu s platnými zákony.

Pokud se například nacházíte v EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, můžete mít právo na přístup k vašim Osobním údajům, jejich aktualizaci nebo opravu, právo požadovat vymazání těchto osobních údajů, právo vznést námitku proti určitému zpracování, včetně zpracování souvisejícího s marketingem, právo obdržet strojově čitelnou kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo právo požadovat, abychom za určitých okolností tyto údaje předali příslušné třetí straně.

Uplatňování těchto práv podléhá určitým výjimkám, které chrání veřejný zájem (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti) a naše zájmy (např. zachování právní ochrany). Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na svou vzdělávací instituci. Pokud bude vyžadována naše součinnost, budeme s vaší vzdělávací institucí spolupracovat, abychom vám podání žádosti usnadnili.


Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady mohou být čas od času upraveny v závislosti na vývoji našich Služeb. Pro přehled o posledních provedených změnách upravíme vždy datum „Poslední aktualizace“. Tato informace bude vždy uvedena na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů, a pokud to vyžadují platné zákony nebo předpisy, můžeme vám také zaslat oznámení e-mailem nebo vám informaci sdělit v rámci služby.

Poznámka „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad označuje, kdy byly zásady naposledy revidovány, a aktualizace vstoupí v platnost po jejich zveřejnění.


Kontakty

Máte-li dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo máte-li jakékoli obavy či stížnosti ohledně toho, jak nakládáme s vašimi Osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese:

2101 Webster St., Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

Pokud máte obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů zpracování údajů, můžete mít právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese DPO@turnitin.com.