Sekretesspolicy för Turnitin-tjänsterna

Senast uppdaterad: 31 mars 2023.

Turnitin, LLC (“Turnitin,” “vi,” “oss”), äger och driver en rad olika webbaserade tjänster i syfte att främja akademisk integritet, effektivisera bedömningar och förhindra plagiering (kollektivt i denna sekretesspolicy "tjänsterna"). Denna sekretesspolicy har som syfte att informera våra kunder ("kunderna") och deras användare (“användare,” “du,” “din”) om hur vi kan komma att samla in, använda, bearbeta, lagra och meddela dina personuppgifter när du interagerar med tjänsterna. Denna sekretesspolicy beskriver även dina val avseende vår användning och din tillgång samt ändring av dina personuppgifter.

Ytterligare information kan gälla för dig beroende av var du är bofast. Om du är en medborgare i Storbritannien, Europeiska Unionen eller om du bor i Kalifornien och vissa andra delstater så kan särskild praxis gälla för dig som det specifikt anges i den här policyn.

För tydlighetens skull så gäller inte denna sekretesspolicy för våra webbplatser. De omfattas av policyn som finns tillgänglig här.

Genom att ha tillgång till eller använda våra tjänster så bekräftar du att du har läst och förstått denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning


Personuppgifter som vi samlar inNär vi engagerar med en kund, när du har tillgång till våra tjänster, när du begär kundsupport eller information om våra tjänster eller när du på annat sätt kommunicerar med oss så kan vi komma att samla in vissa personuppgifter om dig. Personuppgifter, i den här policyn, är information som identifierar, beskriver, eller rimligen relaterar till identifierbar person eller ett hushåll eller på annat sätt kan definieras som personuppgifter, personliga data eller skyddade data enligt tillämplig lagstiftning ("personuppgifter"). Vi kan komma att samla in sådan information från kunder, vilka vanligtvis utgörs av utbildningsinstitut, samt från användare vilka kan vara lärare eller studenter.

Vi kan komma att samla in och bearbeta alla eller några av följande personuppgifter om dig, vilka du kan ge oss direkt eller vilka vi kan få om dig från våra kunder:

Registrera sig för ett konto:

För att tjänsterna ska kunna användas kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 • Studentuppgifter, inklusive:
  Namn: För-, mellan- och efternamn inklusive pseudonymer (i förekommande fall).

  Användarspecifika identifierare: Information som endast användaren skulle kunna känna till för att kunna säkra dennes konto, vilket kan inkludera svaret på en "hemlig fråga".

  E-postadress och kontonamn: Vi kräver en e-postadress och ett kontonamn för att kunna erbjuda ett konto.

  Alla data som delges oss av en kund för att studenter ska få åtkomst till deras konto: Exempelvis en personlig e-postadress i stället för en institutionell sådan eller kontaktuppgifter vi kan behöva för att kontakta en användare.

  Lösenord: Vi ber användare att ange ett lösenord vilket är nödvändigt för ett kontos säkerhet.

  Utbildningsuppgifter: Det kan innefatta årskurs/år och utbildningsinstitut, samt data som skickats in för att använda tjänsterna såsom skriftligt material i form av uppsatser, inlärningsuppgifter, provsvar och annat ("inlämningar").

 • Läraruppgifter, inklusive:
  Namn och e-postadresser: av samma skäl som vi samlar in sådana uppgifter för studenter som det anges ovan..

  Roll: Vi samlar antingen in eller tilldelar en lärares roll inom tjänsten så att vi kan administrera kontot, såsom handledare eller lärarassistent.

  Utbildningsinstitut: Vi samlar in dessa uppgifter så att vi vet att en användare använder ett konto som är länkat till det institutet.

Använda tjänsten

Utöver ovanstående kan våra servrar även automatiskt samla in information om din användning av och aktivitet på tjänsterna när en kund eller användare använder tjänsterna ("användningsinformation") inklusive:

Loggdata: inklusive information om när och hur länge en användare använder tjänsterna.

Enhetsinformation: Vi kan komma att samla in ID för alla enheter som använder tjänsterna samt IP-adress associerad med din webbläsare och enhets-ID. Vi kan även komma att samla in ytterligare information såsom märke och modell på din enhet, typer och versioner av programvara som används, tidsstämpel för inloggning, webbläsartyp och -version, operativsystem för datorn och språk.

Plats och tjänstanvändningsuppgifter: Vi kan även komma att samla in information om från vilket land tjänsterna användes och den associerade tidsstämpeln, samt vilka områden i tjänsterna som användare besöker oftast och vilka funktioner som används oftast.

Kommunikationsuppgifter: Vi samlar in information som du anger till oss. Till exempel så samlar vi in information från dig när du begär kundsupport eller information om våra tjänster eller när du på annat sätt kommunicerar med oss.


Så här använder vi och meddelar personuppgifter

Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter, som de termerna definieras i tillämplig lagstiftning. Vi använder och meddelar dina personuppgifter för att driva, erbjuda, förbättra och utveckla våra tjänster. Syftet med att använda och meddela dina personuppgifter är följande:

 • För att förstå, mäta och förbättra våra tjänster, för juridiskt tillåtna syften, inklusive utan begränsning, för att analysera prestandan för våra tjänster, förbättra våra tjänster, forskning, produktutveckling och/eller för att erbjuda förslag på anpassade tjänster. Användningsinformation hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna på det lokala språket, diagnosticera tekniska problem samt att administrera och säkra tjänsterna. Vi sammanställer och analyserar även användningsinformation för att bättre förstå hur våra tjänster används samt för att hjälpa oss förbättra våra tjänster. Vissa tjänster kan låta lärare ange student-ID för närvarolistor, bedömningsmatriser de använder för betygsättning av inlämningsuppgifter, betyg och kommentarer för deras studenters inlämningsuppgifter.

 • För att tillhandahålla tjänsterna till våra kunder och deras användare, inklusive den bearbetning av inlämningsuppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsternas resultat till våra kunder.

 • För att skapa och hantera autentiseringsuppgifter, för att skapa, underhålla och administrera kund- och användarkonto samt för att autentisera användare.

 • För att ge kunder support, inklusive via e-post eller textmeddelanden för att lösa problem eller supportärenden, för att meddela kunder eller användare om ändringar eller händelser som påverkar tjänsterna samt för att i övrigt kommunicera och be om feedback om kunders upplevelser av tjänsterna.

 • För att skydda våra rättigheter, exempelvis för att fastställa eller utöva vår juridiska rättighet att skydda oss mot anspråk. Delning kan vara nödvändigt för att hävda ett juridiskt anspråk eller försvar, exempelvis för att driva igenom vårt slutanvändaravtal.

 • I relation till ett känt eller misstänkt brott mot våra användningsvillkor, förhindrande av bedrägerier eller annan olaglig användning, inklusive att dela personuppgifter med entiteter som hjälper oss i en utredning och som kan krävas av tillämplig lagstiftning.

 • I samband med juridiska eller regulatoriska krav, inklusive att meddela dina personuppgifter för att skydda våra rättigheter eller rättigheterna och säkerheten för våra användare, eller enligt domstolsbeslut, tillsynsutredning eller annan laglig begäran. Förutsatt, om inte juridiska hinder föreligger, att vi kommer att meddela dig på förhand om inte det skulle försvåra eller förhindra identifieringen av ett brott.

 • Vid en omorganisering, merger, försäljning, överlåtelse, konkurs eller liknande verksamhetsförändring, vi kan behöva överföra dina personuppgifter till den omorganiserade entiteten eller nya ägaren efter försäljningen eller omorganisationen så att de kan använda dem i enlighet med denna sekretesspolicy.

 • För att erbjuda våra kunder uppdateringar och erbjudanden om våra tjänster. Du kan när som helst sluta prenumerera på vidare kommunikation för all elektronisk marknadsföringskommunikation genom att använda länken "sluta prenumerera" som finns i varje e-postkommunikation från oss, eller genom att kontakta oss på unsubscribe@turnitin.com.


Så här kan du ändra dina personuppgifter

Kunder kan rätta eller ändra de personuppgifter som samlas in under registreringen direkt i tjänsterna. Studentanvändare kan begära åtkomst till, ändring, rättelse eller borttagning av sina personuppgifter genom att kontakta sitt utbildningsinstitut. Vi samarbetar med utbildningsinstitutet för att besvara dessa begäranden inom den tid som begärs av kunden eller som stipuleras av lagen.

Kunder kan även när som helst direkt begära radering av sin användares personuppgifter genom att kontakta Turnitin-kundsupport på tiisupport@turnitin.com.


Cookies

Vi använder oss av tjänstleverantörer från tredje part för att hjälpa oss att samla in och förstå användningsinformation. De flesta webbläsare kan ställas in att identifiera webbläsarcookies och låta en användare avvisa dem men om du avvisar cookies så kan det få en negativ påverkan på din upplevelse med tjänsterna. Läs mer om cookies i vårt cookie-meddelande. Läs mer om webbläsarcookies, inklusive hur du hanterar eller tar bort dem genom att se verktyg, hjälp eller liknande avsnitt på din webbläsare.


Integritet för barn

Om en kund väljer att använda våra tjänster med studenter under 13 års ålder eller på annat sätt under samtyckesåldern för sin jurisdiktion så förlitar vi oss på att kunden erhåller nödvändiga, verifierbara samtycken från förälder eller målsman på förhand. Annars efterlever vi vårt direkta ansvar för att skydda sådana personuppgifter. Om vi får veta att vi oavsiktligen samlat in sådana personuppgifter utan nödvändigt samtycke så vidtar vi åtgärder för att skyndsamt radera dem.

Föräldrar som vill granska eller begära radering av deras barns personuppgifter ska kontakta kunden. Vi kommer att arbeta direkt mot kunden för att underlätta sådana begäranden.


Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

Kunder som omfattas av Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”) avtalar med Turnitin som en "Skoltjänsteman" med ett "legitimt utbildningsintresse" i att tillhandahålla tjänsterna som de termerna används i FERPA 99.31(a)(1). Turnitin blir direkt styrd av kunden avseende användning och underhåll av FERPA-skyddade "utbildningsposter" och kommer endast att använda studenters personuppgifter som det anges i vårt kundavtal och i efterlevnad med tillämplig lagstiftning.


Tjänst från tredje part

Vi kan komma att interagera med servicepartner från tredje part för att hjälpa oss leverera tjänsterna och för att tillhandahålla vissa funktioner åt oss såsom datavärdtjänster, analys, innehållsleverans, underhåll, säkerhet och liknande funktioner. Dessa tredje parter kan kräva en begränsad mängd information, inklusive personuppgifter, för att kunna leverera sina tjänster åt oss.


Säkerhet

Vi implementerar tekniska, administrativa och fysiska skyddsåtgärder för att hjälpa att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för personuppgifter. Vi lagrar kunders och användares personuppgifter i datacenter från tredje part som använder sig av brandväggar, kryptering av personuppgifter och andra branschstandardtekniker för att förhindra påverkan eller åtkomst från utomstående inkräktare. Internet har dock inte perfekt säkerhet och vi ansvarar inte för säkerhetsincidenter som inte rimligen är inom vår kontroll.

Turnitin genomgår en årlig SOC2 Type II-granskning som utförs av en extern och oberoende granskare (AICPA).

Vi kräver även att kunder och användare skapar en kontoidentifierare och ett lösenord som måste anges varje gång kunder eller användare loggar in på tjänsterna. Du ansvarar för att hålla kontoidentifieraren och lösenordet säkra. Om du blir medveten om oauktoriserad användning av ett konto, förlust av autentiseringsuppgifter för användar- eller kundkonto eller om du misstänker en säkerhetsincident så är det ditt ansvar att skyndsamt informera oss på informationsecurity@turnitin.com.


Datakvarhållning

Vi kan kvarhålla vissa personuppgifter för användare och kunder under den period som behövs för att möjliggöra fortsatt användning av tjänsterna, fullgöra de syften som anges i denna policy, för lagligt tillåtna affärssyften eller som lagstiftningen på annat sätt kräver. Hur länge vi kvarhåller specifika personuppgifter varierar beroende på dess typ och användning. Därefter raderas de.

Vi kan kvarhålla uppgifter som inte är personuppgifter, inklusive sammanställda, avidentifierade eller anonymiserade data för lagligt tillåtna syften.


Policy för avanmälan

Vi skickar e-postmeddelanden till kunder med information om våra tjänster. Kunderna kan avanmäla sig från vidare e-postmeddelanden från Turnitin genom att klicka på "sluta prenumerera"-länken som finns längst ned på varje e-postmeddelande vi skickar. Vi skickar inte e-postmeddelanden med marknadsföring till studentanvändare.

Om kunder har avanmält sig för kommunikation från oss så kan vi fortfarande skicka kontorelaterad kommunikation som rör tjänsterna. Vi skickar inga e-postmeddelanden åt tredje parter.


Meddelande för Kalifornien och andra medborgare i USA

Lagarna i vissa amerikanska delstater, inklusive Kalifornien, ger sina invånare vissa rättigheter avseende sina personuppgifter, som det beskrivs nedan. Vi ger dessa rättigheter till alla amerikanska invånare. Innan vi kan uppfylla en begäran avseende våra tjänster så kan vi enligt lag behöva verifiera din identitet för att förhindra oauktoriserad åtkomst till dina data. Eftersom vi underlättar användarförfrågningar via våra kunder så förlitar vi oss på deras verifiering av din identitet och våra befintliga kontaktuppgifter till kunden för att bearbeta begäranden.

Användare som vill utöva de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt ska kontakta sitt utbildningsinstitut. Vi kommer att samarbeta med dem efter behov om de skulle behöva vår hjälp med att fullfölja sådana begäranden.

Vi vare sig "säljer" eller "delar" personuppgifter som de termerna definieras enligt sekretesslagarna i Kalifornien och andra relevanta delstater. I den utsträckning som personuppgifter delas med tredje parter så sker de endast till tjänstleverantörer/bearbetare från tredje part.

Observera att din utövning av ovanstående rättigheter är underställd vissa undantag för att skydda allmänhetens intresse (t.ex. förhindrande eller identifiering av brott) och våra intressen (t.ex. bibehållandet av juridisk sekretess). Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är rimligt möjligt i efterlevnad med de tidsramar som fastställs under tillämplig lagstiftning. Begäranden att utöva dessa rättigheter kan beviljas i sin helhet eller inte alls beroende på omfattningen och omständigheterna för begäran samt tillämplig lagstiftning. Där så krävs av tillämplig lagstiftning kommer vi att meddela dig om vi avvisar din begäran och meddela dig om skälen till varför vi inte kan uppfylla din begäran.

Rätt att känna till och ha tillgång till information: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi samlat in om dig inom den löpande verksamheten och ta emot dessa i ett maskinläsligt format så att de görs tillgängliga för dig. Det kan innefatta personuppgifter vi samlar in, använder eller meddelar om dig.

Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta felaktigheter i de personuppgifter vi samlat in om dig.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vid alla sådana begäranden är det möjligt att vi inte uppfyller hela eller delar av begärandet som det tillåts av tillämplig lagstiftning. Om du till exempel begär att vi raderar dina personuppgifter så kan det finnas vissa poster vi enligt lag måste kvarhålla.

Behörig agent: Om du är en behörig agent som försöker utöva rättigheter åt en Turnitin-användare, kontaktar du deras utbildningsinstitut med sådan stödjande verifieringsinformation som krävs under tillämpliga delstatslagar.

Icke-diskriminering: Vi kommer inte att diskriminera eller på annat sätt missgynna någon för att de utövar sina rättigheter under tillämplig lagstiftning eller den här sekretesspolicyn.

Följande motsvarar vår nuvarande praxis samt den praxis som funnits på plats under de senaste 12 månaderna.

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in
 • Onlineidentifierare,

 • IP-adress,

 • Personuppgifter begränsade till namn, e-postadress, användar-ID och lösenord,

 • Utbildningsuppgifter som inlämningar, information om Internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet som relaterar till din användning av våra tjänster,

 • Om du väljer att boka in ett samtal med Turnitin eller kontakta vår kundsupport så samlar vi in identifierare såsom riktigt namn, företags-e-postadress, telefonnummer.

Vi samlar inte medvetet in känsliga personuppgifter som det definieras i tillämplig lagstiftning i amerikanska delstater. Vi kan komma att samla in känsliga personuppgifter om dessa medföljer studentinlämningar.

Kategorier eller källor från vilka personuppgifterna samlas inVi samlar in personuppgifterna direkt från dig, från ditt utbildningsinstitut eller automatiskt via tjänsten som det beskrivs ovan.
Verksamhetssyftet eller det kommersiella syftet med att samla in eller dela eller sälja personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna driva tjänsterna, svara på dina begäranden samt i följande verksamhetssyften:

 • Tillhandahålla tjänsterna i enlighet med vårt avtal med kunden samt våra användningsvillkor, inklusive att bibehålla eller utföra service på kontona, tillhandahålla kundservice, behandla eller fullfölja beställningar och transaktioner, verifiera kunduppgifter samt behandla betalningar.

 • Identifiera säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet samt för att åtala de som är ansvariga för sådan aktivitet.

 • Felsökning för att identifiera och reparera fel som försämrar avsedd funktion.

 • Skicka dig information och uppdateringar om våra tjänster.

 • Förbättra tjänsterna när kunden så tillåter.

 • Vi vare sig säljer eller delar personuppgifter som det definieras under sekretesslagarna i Kalifornien och andra tillämpliga delstater.

Kategorier av tredje parter med vilka vi delar personuppgifter Specifika bitar personuppgifter som vi har samlat in

Vi delar inte dina personuppgifter med individer eller organisationer för att de ska kunna använda dem för sina egna eller andras kommersiella syften. Vi delar endast dina personuppgifter till tjänstleverantörer som hjälper oss att kunna leverera tjänsterna som de beskrivs ovan.

 • Från studenter: förnamn, efternamn, e-postadress, användar-ID, lösenord, namn på institut, årskurs/år, utbildningsinstitut samt inlämningar av kursmaterial som kan innehålla personuppgifter.

 • Från lärare: förnamn, efternamn, e-postadress, roll och utbildningsinstitut.

 • Dessutom kan vissa tjänster låta lärare ange student-ID för närvarolistor, bedömningsmatriser de använder för att betygsätta studentinlämningar, betyg samt kommentarer om studentinlämningar.

 • IP-adress, enhets-ID.

 • Information om Internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet., inklusive utan begränsning, hur du använder tjänsterna.


GDPR-information

När vi tillhandahåller tjänster till dig som kund eller användare som agerar vi som personuppgiftsbiträde under de allmänna dataskyddsförordningarna i EU och Storbritannien. Vår behandling av dina personuppgifter styrs av denna sekretesspolicy samt vårt avtal med kunden. Mer detaljerad information om Turnitin och dess efterlevnad av GDPR finns i Vanliga frågor och svar om GDPR.


För alla internationella användare

Om du befinner dig utanför USA ska du vara medveten om att dina personuppgifter kommer att överföras till och behandlas i USA. De kan även komma att behandlas i supportsyfte där vi har medarbetare som arbetar på tjänsterna. Det kan röra sig om Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Sverige, Ukraina, Australien eller Indien. Inom EU kan det vara möjligt att lagra inlämningsuppgifter enbart i Tyskland.

Genom att skicka in dina personuppgifter så bekräftar du att vi kan komma att överföra, behandla och lagra dina uppgifter på det här sättet. Oavsett var dina personuppgifter befinner sig så kommer de att behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy samt tillämpliga sekretesslagar i USA. Dessa lagar kan skilja sig från sekretesslagarna i ditt eget land. Det ändrar dock inte på vårt åtagande att skydda din integritet, och vi kommer att efterleva all tillämplig lagstiftning när det gäller gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter. Där så krävs kommer vi att implementera standardavtalsklausuler med våra kunder samt med våra tredje parter eller förlita oss på sådan annan lämplig överföringsmekanism, i tillämpliga fall, för att tillse att överföringen av dina personuppgifter utanför EES, Schweiz samt Storbritannien sker på ett lagligt sätt. Du kan begära information om de överföringsmekanismer vi förlitar oss på för att överföra personuppgifter utanför dessa regioner genom att skicka oss ett e-postmeddelande på DPO@turnitin.com.


Ytterligare rättigheter

Observera att reglerna i ditt land kan ge dig ytterligare rättigheter som rör vår behandling av dina personuppgifter eller så kan de begränsa dessa rättigheter. I alla fall kommer vårt tillhandahållande av rättigheterna att efterleva tillämpliga lagar.

Om du är baserad i EES, Schweiz eller Storbritannien kan du till exempel ha rätt att få tillgång till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter, att begära radering av sådana personuppgifter samt att motsätta dig vissa typer av behandling, inklusive sådan som rör marknadsföring, att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter du angett för oss, eller att begära att vi överför sådana data till en relevant tredje part under vissa omständigheter.

Ditt utövande av dessa rättigheter är underställt vissa undantag för att skydda allmänhetens intresse (t.ex. förhindrande eller identifiering av brott) samt våra intressen (t.ex. bibehållandet av juridisk sekretess). Om du vill utöva dina rättigheter så kontaktar du ditt utbildningsinstitut. Vi samarbetar sedan med dem för att underlätta din begäran under sådana omständigheter där de behöver vår hjälp.


Uppdateringar av den här policyn

Denna policy kan komma att ändras från tid till annan allteftersom vår tjänst utvecklas. För att göra dig medveten om när ändringar har utförts så justerar vi datumet i "Senast uppdaterad" i början av denna sekretesspolicy och kan även, när så krävs av tillämplig lagstiftning eller regler, skicka dig en avisering via e-post eller inom tjänsten.

"Senast uppdaterad" överst i den här policyn indikerar när den senast ändrades och uppdateringarna träder ikraft när de publiceras.


Kontakta

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du kontakta oss på:

2101 Webster St., Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

Om du har frågor eller klagomål som rör denna sekretesspolicy eller våra procedurer för datahantering så kan du ha rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Vårt dataskyddsombud kan nås på DPO@turnitin.com.