Polityka prywatności usług firmy Turnitin

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2023 r.

Firma Turnitin, LLC („Turnitin”, „my”, „nas”) jest właścicielem i operatorem wielu usług internetowych mających na celu promowanie uczciwości akademickiej, usprawnianie procesu oceniania i zapobieganie plagiatom (łącznie, dla celów niniejszej Polityki Prywatności, („Usługi”). Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie naszych klientów („Klienci”) i ich użytkowników („Użytkownicy”) o tym, jak możemy zbierać, wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać i ujawniać Twoje dane osobiste podczas interakcji z Usługami. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje również Twoje wybory dotyczące dostępu i zmian Twoich danych osobistych oraz wykorzystania ich przez nas.

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć użytkownika w zależności od miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub mieszkańcem Kalifornii i niektórych innych stanów, mogą mieć zastosowanie szczególne praktyki, które zostały szczegółowo opisane w niniejszej polityce.

Dla jasności, niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy naszych stron internetowych, które są regulowane przez politykę dostępną tutaj.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę prywatności.

Spis treści


Dane osobiste, które gromadzimyKiedy nawiązujemy współpracę z Klientem, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta, kiedy prosi o pomoc techniczną lub informacje o naszych Usługach, lub kiedy w inny sposób komunikuje się z nami, możemy gromadzić pewne dane osobiste o Użytkowniku. Dane osobiste, dla celów niniejszej polityki, to informacje, które identyfikują, opisują lub w uzasadniony sposób odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby lub gospodarstwa domowego, lub które są w inny sposób zdefiniowane jako informacje osobiste, dane osobowe lub dane chronione zgodnie z obowiązującym prawem („Dane osobiste”). Możemy zbierać te informacje od Klientów, którymi są zazwyczaj instytucje edukacyjne, jak również od Użytkowników, którzy mogą być nauczycielami lub studentami.

Możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących Danych osobistych, które użytkownik może podać bezpośrednio lub które mogą być dostarczone przez naszych Klientów:

Rejestracja konta

Aby umożliwić korzystanie z Usług, możemy gromadzić następujące Dane osobiste:

 • Dane Studenta, w tym:
  Imiona i nazwiska:pierwsze i drugie imię oraz nazwisko, w tym pseudonimy (jeśli są wykorzystywane).

  Identyfikatory konta specyficzne dla Użytkownika: informacje, które znałby tylko Użytkownik w celu zabezpieczenia swojego konta, które mogą obejmować odpowiedź na „tajne pytanie”.

  Adres e-mail i nazwy konta: wymagamy adresu e-mail i Nazwy Konta w celu obsługi konta.

  Wszelkie dane, które są nam przekazywane przez Klienta, aby umożliwić studentom dostęp do ich konta: na przykład osobisty adres e-mail zamiast instytucjonalnego lub dane kontaktowe, których możemy wymagać, aby skontaktować się z Użytkownikiem.

  Hasła: prosimy Użytkowników o podanie haseł, które są niezbędne dla bezpieczeństwa konta.

  Dane edukacyjne: mogą one obejmować klasę/rok i instytucję edukacyjną, a także dane przekazane zgodnie z korzystaniem z Usług, takie jak materiały pisemne w postaci esejów, referatów, odpowiedzi na pytania egzaminacyjne i inne prace pisemne („Wysyłki”).

 • Dane organu edukacyjnego, w tym:
  nazwiska i adresy e-mail: z tych samych powodów, dla których zbieramy te dane dotyczące Studentów, jak podano powyżej.

  Rola: zbieramy lub przypisujemy organowi edukacyjnemu rolę w ramach Usługi, w celu umożliwienia nam administrowania kontem, taką jak „Instruktor” lub „Asystent naukowy”.

  Instytucja edukacyjna: zbieramy te dane, aby wiedzieć, że Użytkownik korzysta z konta, które jest powiązane z jego Instytucją.

Korzystanie z usługi

Oprócz powyższego, gdy Klient lub Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług, nasze serwery mogą również automatycznie zbierać informacje dotyczące korzystania z Usług i aktywności w nich („Informacje o użytkowaniu”), w tym:

Dane dziennika: obejmujące informacje o tym, kiedy i jak długo Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług.

Informacje o urządzeniach: możemy zbierać identyfikator każdego urządzenia, które uzyskuje dostęp do Usług, oraz adres protokołu internetowego („IP”) związany z przeglądarką i identyfikatorem urządzenia. Możemy również gromadzić dodatkowe informacje, takie jak marka i model urządzenia użytkownika; rodzaje i wersje używanego oprogramowania; znacznik czasu logowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny komputera oraz język.

Informacje o lokalizacji i korzystaniu z usług: możemy również zbierać informacje o tym, z jakiego kraju uzyskano dostęp do Usług, oraz związane z tym znaczniki czasu, a także obszary w Usługach, które Użytkownicy odwiedzają najczęściej i funkcje, do których najczęściej uzyskują dostęp.

Informacje dotyczące komunikacji: zbieramy informacje przekazywane nam przez Użytkowników. Na przykład zbieramy informacje od użytkownika, gdy prosi on o pomoc techniczną lub informacje o naszych Usługach, lub w inny sposób się z nami komunikuje.


Jak wykorzystujemy i ujawniamy dane osobiste

Nie sprzedajemy ani nie dzierżawimy Danych osobistych użytkownika, zgodnie z definicją tych terminów zawartą w obowiązujących przepisach prawa. Wykorzystujemy i ujawniamy dane osobiste użytkownika, aby obsługiwać, dostarczać, ulepszać i rozwijać nasze Usługi. Nasze cele wykorzystania i ujawnienia danych osobistych są następujące:

 • Aby zrozumieć, ocenić i ulepszyć nasze Usługi, w celach prawnie dozwolonych, w tym między innymi do analizowania wydajności naszych Usług, ulepszania naszych Usług, prowadzenia badań, rozwoju produktów i/lub oferowania propozycji usług dostosowanych do potrzeb użytkownika. Informacje o użytkowaniu pomagają nam świadczyć Usługi w języku lokalnym, diagnozować problemy techniczne oraz administrować i zabezpieczać Usługi. Ponadto gromadzimy i analizujemy Informacje o użytkowaniu, aby lepiej zrozumieć, jak są używane nasze Usługi i aby pomóc nam je ulepszyć. Niektóre Usługi mogą pozwalać organom edukacyjnym na podawanie identyfikatorów studentów dla celów porządkowych, kryteriów, których używają do oceniania Wysyłek, ocen i komentarzy na temat Wysyłek swoich studentów.

 • Aby zapewnić świadczenie Usług naszym Klientom i ich Użytkownikom, w tym przetwarzanie Wysyłek, co jest niezbędne w celu dostarczenia wyników Usług naszym Klientom.

 • Aby tworzyć i zarządzać poświadczeniami logowania, do tworzenia, utrzymania i administracji kont Klientów i Użytkowników, oraz do uwierzytelniania Użytkowników.

 • Aby zapewnić wsparcie klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej, aby rozwiązać problem lub kwestie związane z pomocą techniczną, aby powiadomić klientów lub użytkowników o zmianach lub kwestiach mających wpływ na Usługi, a także aby w inny sposób komunikować się i prosić o opinie na temat doświadczeń klientów dotyczących Usług.

 • Aby chronić nasze prawa, takie jak ustanowienie lub egzekwowanie naszych praw lub obrona przed roszczeniami. Na przykład udostępnianie może być konieczne w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony, takiej jak egzekwowanie postanowień naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

 • W związku ze znanym lub podejrzewanym naruszeniem naszych warunków użytkowania, zapobieganiem oszustwom lub innym bezprawnym użyciem, w tym w celu udostępnienia Danych osobistych podmiotom pomagającym nam w dochodzeniu oraz w przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo.

 • W związku z obowiązkami prawnymi lub regulacyjnymi, w tym do ujawnienia Danych osobistych w razie konieczności ochrony naszych praw lub praw i bezpieczeństwa naszych Użytkowników, lub w razie konieczności w przypadku nakazu sądowego, dochodzenia regulacyjnego lub innego zgodnego z prawem żądania. Pod warunkiem jednak, że o ile nie jest to prawnie zabronione, będziemy kierować wszelkie takie żądania do użytkownika lub powiadamiać go przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że takie postępowanie stanowiłoby przeszkodę w zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw.

 • W przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, cesji, upadłości lub podobnej zmiany biznesowej, możemy być zmuszeni do przekazania Danych osobistych użytkownika temu zreorganizowanemu podmiotowi lub nowemu właścicielowi po sprzedaży lub reorganizacji w celu wykorzystania ich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 • Aby zapewnić naszym Klientom aktualizacje i oferty dotyczące naszych Usług. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z dalszej komunikacji w ramach elektronicznej komunikacji marketingowej, korzystając z linku oznaczonego jako „zrezygnuj z subskrypcji” dostępnego w każdej korespondencji e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem unsubscribe@turnitin.com.


Jak można modyfikować swoje Dane osobiste

Klienci mogą poprawiać lub zmieniać Dane osobiste zebrane podczas rejestracji bezpośrednio w Usługach. Użytkownicy w roli Studentów mogą poprosić o dostęp, zmianę, korektę lub usunięcie swoich Danych osobistych, kontaktując się ze swoją instytucją edukacyjną. Podejmiemy współpracę z instytucją edukacyjną, aby odpowiedzieć na te żądania w czasie wymaganym przez Klienta lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Klienci mogą również bezpośrednio zażądać usunięcia Danych osobistych swoich Użytkowników w dowolnym czasie, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Turnitin pod adresem tiisupport@turnitin.com.


Pliki cookie

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc nam w zbieraniu i interpretacji Informacji o użytkowaniu. Większość przeglądarek można ustawić tak, aby wykrywały pliki cookie i pozwalały użytkownikowi na ich odrzucenie, ale odrzucenie plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika z Usługami. Więcej informacji na temat plików cookie w ramach Usług można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie przeglądarki, w tym o tym, jak nimi zarządzać lub je usuwać, należy zapoznać się z sekcją Narzędzia, Pomoc lub podobną sekcją przeglądarki internetowej.


Prywatność dzieci

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na korzystanie z naszych Usług przez uczniów w wieku poniżej 13 lat lub w inny sposób poniżej wieku przyzwolenia w ich jurysdykcji, spoczywa na nim obowiązek uzyskania uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W przeciwnym razie przestrzegamy naszych bezpośrednich zobowiązań dotyczących ochrony takich Danych osobistych. Jeżeli dowiemy się, że nieumyślnie zgromadziliśmy takie Dane osobiste bez wymaganej zgody, podejmiemy kroki w celu ich niezwłocznego usunięcia.

Rodzice chcący sprawdzić lub zażądać usunięcia Danych osobistych swojego dziecka powinni skontaktować się z Klientem. Podejmiemy bezpośrednią współpracę z Klientem w celu ułatwienia realizacji takich żądań.


Ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA)

Klienci podlegający ustawie o prawach rodziny do edukacji i prywatności („FERPA”) zawierają umowę z firmą Turnitin jako „Urzędnik szkolny” z „uzasadnionym interesem edukacyjnym” w świadczeniu usług, zgodnie z terminami użytymi w 99.31(a)(1) FERPA. Firma Turnitin pozostaje pod bezpośrednią kontrolą Klienta w odniesieniu do korzystania i utrzymywania chronionych przez FERPA "zapisów edukacyjnych" i będzie wykorzystywać Dane osobiste ucznia tylko w sposób określony w niniejszej umowie z Klientem i zgodnie z obowiązującym prawem.


Zewnętrzni dostawcy usług

Możemy korzystać z usług partnerów zewnętrznych, których zadaniem będzie ułatwienie nam świadczenia Usług oraz zapewnienie pewnych funkcji w naszym imieniu, takich jak hosting danych, analiza, dostarczanie treści, konserwacja, bezpieczeństwo i podobne funkcje. Te podmioty trzecie mogą żądać określonej ilości informacji, w tym Danych osobistych, w celu świadczenia swoich usług w naszym imieniu.


Bezpieczeństwo

Wdrażamy zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne, aby pomóc chronić poufność, integralność i dostępność Danych osobistych. Przechowujemy Dane osobiste Klientów i Użytkowników w centrach danych stron trzecich, które wykorzystują zapory sieciowe, szyfrowanie Danych osobistych oraz inne standardowe technologie w celu zapobiegania ingerencji lub dostępu ze strony zewnętrznych osób niepożądanych. Internet nie jest jednak całkowicie bezpieczny i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa, na które nie mamy wpływu.

Firma Turnitin przechodzi coroczne audyty SOC2 Type II przeprowadzane przez zewnętrznego i niezależnego audytora (AICPA).

Wymagamy również od Klientów i Użytkowników, aby każdy z nich ustanowił identyfikator konta i hasło, które należy wprowadzać za każdym razem, gdy Klienci lub Użytkownicy logują się do Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego identyfikatora konta i hasła. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta, utracie danych uwierzytelniających konto Użytkownika lub Klienta lub podejrzewa naruszenie bezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie nas pod adresem informationsecurity@turnitin.com.


Przechowywanie danych

Możemy zachować pewne Dane osobiste Użytkownika i Klienta przez okres niezbędny do umożliwienia dalszego korzystania z Usług, do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, do celów biznesowych dozwolonych prawem lub w inny sposób wymagany przez prawo. Czas przechowywania określonych Danych osobistych zależy od ich rodzaju i zastosowania, po którym zostaną usunięte.

Możemy zachować dane nieosobiste, w tym dane zbiorcze, zdezidentyfikowane lub zanonimizowane, dla celów dozwolonych przez prawo.


Polityka rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail

Przesyłamy Klientom wiadomości e-mail z informacjami o naszych Usługach. Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od firmy Turnitin, klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujące się na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Nie wysyłamy marketingowych wiadomości e-mail do użytkowników będących studentami.

Jeśli Klienci zrezygnowali z otrzymywania wiadomości od nas, możemy nadal wysyłać wiadomości związane z kontem dotyczące Usług. Nie wysyłamy wiadomości e-mail w imieniu osób trzecich.


Informacje dla mieszkańców Kalifornii i innych stanów USA

Niektóre przepisy prawa stanów USA, w tym Kalifornii, zapewniają swoim mieszkańcom pewne prawa związane z ich Danymi osobistymi, jak opisano poniżej. Prawa te przyznajemy wszystkim mieszkańcom USA. Zanim spełnimy żądanie związane z naszymi Usługami, możemy być zobowiązani przez prawo do zweryfikowania tożsamości użytkownika w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do jego danych. Ponieważ będziemy wspierać żądania Użytkowników poprzez naszych Klientów, będziemy polegać na ich weryfikacji tożsamości i naszych istniejących danych kontaktowych Klientów w celu przetworzenia żądań.

Użytkownicy chcący skorzystać z praw opisanych w tej sekcji powinni skontaktować się ze swoją instytucją edukacyjną. Podejmiemy z nią współpracę, jeśli będzie wymagała naszej pomocy w spełnieniu żądań.

Nie „sprzedajemy” ani nie „udostępniamy” Danych osobistych, zdefiniowanych w przepisach o ochronie prywatności obowiązujących w Kalifornii i innych stanach. Jeżeli Dane osobiste są udostępniane osobom trzecim, są one przekazywane wyłącznie zewnętrznym usługodawcom / podmiotom przetwarzającym.

Należy pamiętać, że korzystanie z powyższych praw podlega pewnym wyłączeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i naszych interesów (np. utrzymanie przywilejów prawnych). Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, zgodnie z ramami czasowymi określonymi przez obowiązujące prawo. Żądania o skorzystanie z tych praw mogą zostać uwzględnione w całości, częściowo lub wcale, w zależności od zakresu i charakteru wniosku oraz obowiązującego prawa. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, powiadamiamy o odrzuceniu żądania oraz o wszelkich powodach, dla których nie jesteśmy w stanie uhonorować żądania.

Prawo do wiedzy i dostępu do informacji: użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do Danych osobistych, które przechowujemy na jego temat w ramach prowadzenia zwykłej działalności oraz do otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak aby były one w pełni dostępne. Może to obejmować Dane osobiste, które gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy na jego temat.

Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do poprawienia nieścisłości w Danych osobistych, które utrzymujemy na jego temat.

Prawo do usunięcia: użytkownik na prawo zażądać od nas usunięcia swoich Danych osobistych. W przypadku wszelkich takich żądań, możemy nie spełnić całości lub części żądania, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. Na przykład jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich Danych osobistych, mogą istnieć pewne zapisy, do których zachowania jesteśmy prawnie zobowiązani.

Upoważniony agent: jeśli użytkownik jest upoważnionym agentem próbującym wykonywać prawa w imieniu użytkownika Turnitin, należy skontaktować się z jego instytucją edukacyjną, podając dodatkowe informacje weryfikacyjne wymagane na mocy obowiązującego prawa stanowego.

Klauzula niedyskryminacji: nie będziemy dyskryminować ani w inny sposób karać nikogo za korzystanie z praw wynikających z obowiązującego prawa lub niniejszej Polityki prywatności.

Poniższe informacje odzwierciedlają nasze obecne praktyki oraz praktyki stosowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kategorie gromadzonych przez nas Danych osobistych
 • Identyfikator online,

 • adres protokołu internetowego,

 • Dane osobiste ograniczone do nazwiska, adresu e-mail, identyfikatora użytkownika i hasła;

 • informacje edukacyjne, takie jak Wysyłki; informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej związane z korzystaniem z naszych Usług;

 • jeśli użytkownik zdecyduje się zaplanować rozmowę z firmą Turnitin lub skontaktować się z naszą obsługą klienta, będziemy zbierać identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu.

Celowo nie zbieramy wrażliwych Danych osobistych, zgodnie z ich definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa stanowego USA. Możemy zbierać wrażliwe dane osobiste, jeśli są one zawarte w Wysyłkach przesłanych przez studentów.

Kategorie lub źródła, z których zbierane są Dane osobisteZbieramy Dane osobiste bezpośrednio od użytkownika, od jego instytucji edukacyjnej lub automatycznie za pośrednictwem Usługi, jak opisano powyżej.
Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia, udostępniania lub sprzedaży Danych osobistych

Gromadzimy Dane osobiste użytkownika, aby świadczyć Usługi, odpowiadać na żądania użytkownika oraz w następujących celach biznesowych:

 • Świadczenie Usług zgodnie z naszą umową z Klientem i naszymi Warunkami korzystania, w tym utrzymywanie lub obsługa kont, świadczenie usług dla klientów, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji, weryfikacja informacji o klientach oraz przetwarzanie płatności.

 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwą, zwodniczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością oraz ściganie osób odpowiedzialnych za tę działalność.

 • Usuwanie usterek w celu identyfikacji i naprawy błędów, które osłabiają istniejącą, zamierzoną funkcjonalność.

 • Wysyłanie użytkownikowi informacji i aktualizacji dotyczących naszych Usług.

 • Ulepszanie Usług, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

 • Nie „sprzedajemy” ani nie „udostępniamy” Danych osobistych zgodnie z ich definicją określoną w przepisach o ochronie prywatności obowiązujących w Kalifornii i innych stanach.

Kategorie osób trzecich, z którymi dzielimy się Danymi osobistymi – konkretne dane osobiste, które zebraliśmy

Nie udostępniamy Danych osobistych osobom lub organizacjom w celu wykorzystania ich dla własnych lub innych celów komercyjnych. Ujawniamy Dane osobiste jedynie dostawcom usług, którzy wspierają nas w świadczeniu usług, jak opisano powyżej.

 • Od studentów: imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, hasło, nazwa instytucji, klasa/rok, instytucja edukacyjna, oraz Wysyłki prac zaliczeniowych, które mogą zawierać Dane osobiste.

 • Od organów edukacyjnych: imię, nazwisko, adres e-mail, rola i instytucja edukacyjna.

 • Ponadto niektóre Usługi mogą pozwalać organom edukacyjnym na podawanie identyfikatorów studentów dla celów porządkowych, kryteriów, których używają do oceniania prac wysłanych przez studentów, ocen i komentarzy na temat prac swoich studentów.

 • Adres protokołu internetowego, identyfikator urządzenia.

 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym między innymi o tym, jak użytkownik korzysta z Usług.


Informacje o RODO

Gdy świadczymy Usługi na rzecz Klienta lub Użytkownika, działamy jako „przetwórca danych” zgodnie z ogólnymi przepisami UE i Wielkiej Brytanii dotyczącymi ochrony danych. Nasze przetwarzanie Danych osobistych Użytkownika jest regulowane przez niniejszą Politykę prywatności, a także umowę kontraktową z Klientem. Więcej szczegółowych informacji na temat firmy Turnitin i jej zgodności z GDPR można znaleźć w naszym FAQ dotyczącym GDPR.


Dla wszystkich użytkowników międzynarodowych

Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że jego Dane osobiste będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, a także mogą być przetwarzane w celach wsparcia, gdy dysponujemy pracownikami, którzy pracują nad Usługami, którzy mogą znajdować się w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Ukrainie, Australii lub Indiach. W przypadku UE może być możliwe przechowywanie Wysyłek wyłącznie w Niemczech.

Przesyłając swoje Dane osobiste, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy przekazywać, przetwarzać i przechowywać jego informacje w ten sposób. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się Dane osobiste, będą one traktowane z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności w Stanach Zjednoczonych. Przepisy te mogą różnić się od przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w danym kraju. Nie zmienia to jednak naszych zobowiązań do ochrony prywatności i będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących transgranicznego przekazywania Danych osobistych. Tam, gdzie będzie to wymagane, wdrożymy Standardowe klauzule umowne z naszymi Klientami oraz z osobami trzecimi lub będziemy polegać na innych odpowiednich mechanizmach transferu, jeśli będzie to miało zastosowanie, aby zapewnić, że transfer Danych osobistych poza EOG, Szwajcarię i Wielką Brytanię jest zgodny z prawem. Użytkownik może poprosić o szczegóły dotyczące mechanizmów transferu, na których polegamy przy przekazywaniu danych osobowych poza te regiony, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres DPO@turnitin.com.


Dodatkowe prawa dotyczące danych

Należy pamiętać, że przepisy obowiązujące w danym kraju mogą zapewniać użytkownikowi dodatkowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Danych osobistych lub mogą ograniczać te prawa. We wszystkich przypadkach nasze zapewnianie praw będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli użytkownik przebywa na przykład na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, może mieć prawo do dostępu, aktualizacji lub poprawiania swoich Danych osobistych, żądania usunięcia takich Danych osobistych oraz sprzeciwu wobec określonego przetwarzania, w tym przetwarzania związanego z marketingiem, otrzymania kopii Danych osobistych nadającej się do odczytu maszynowego, które zostały nam przekazane, lub zażądania od nas przekazania takich danych odpowiedniej osobie trzeciej w określonych okolicznościach.

Korzystanie przez użytkownika z tych praw podlega pewnym wyłączeniom w celu zabezpieczenia interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) oraz naszych interesów (np. zachowanie tajemnicy adwokackiej). Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z odpowiednią instytucją edukacyjną. Podejmiemy z nią współpracę w celu ułatwienia realizacji żądania w okolicznościach, w których wymaga ona naszej pomocy.


Aktualizacje niniejszej polityki

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu modyfikowana w miarę rozwoju naszych usług. Aby użytkownik wiedział, kiedy zmiany zostały wprowadzone, dostosujemy datę w sekcji „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszej Polityki prywatności, a gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy, możemy również dostarczyć powiadomienie pocztą elektroniczną lub w ramach Usługi.

Notka „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej polityki wskazuje, kiedy została ona ostatnio zmieniona, a aktualizacje wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.


Skontaktuj się

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku jakichkolwiek obaw lub skarg dotyczących sposobu, w jaki obchodzimy się z Danymi osobistymi, należy skontaktować się z nami pod adresem:

2101 Webster Street, Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

W przypadku obaw lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych procedur przetwarzania danych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem DPO@turnitin.com.