Otevření zprávy o podobnosti

Práce odevzdané do nástroje Turnitin lze porovnávat s miliardami dokumentů z internetu, s archivovanými daty z internetu, která již na webech nejsou aktivní, s místním úložištěm dříve odevzdaných prací a s úložištěm předplacených periodik, časopisů a publikací. Práci lze porovnávat se všemi těmito úložišti nebo jen s některými z nich. Záleží na tom, co u konkrétního úkolu nastaví instruktor kurzu.

Dokument s výsledky srovnání se nazývá zpráva o podobnosti. Je v ní uveden text, který se v práci odevzdané do nástroje Turnitin shodoval nebo podobal dokumentům, se kterými byla práce srovnána. Instruktorovi se tento dokument zobrazuje ve složce přijatých úkolů příslušného kurzu.

Instruktor může podle svého uvážení povolit zobrazování zprávy o podobnosti studentským uživatelům, a to pro jejich vlastní práce, které do nástroje Turnitin odevzdali. Tuto předvolbu lze povolovat pro jednotlivé úkoly a instruktor ji může kdykoli změnit. Toto nastavení může měnit jen instruktor.

Poznámka: Pokud se u úkolu ve sloupci Podobnost zobrazí Není k dispozici, pak zprávy o podobnosti nejsou u tohoto úkolu studentským uživatelům dostupné. Studenti, kteří pro svou odevzdanou práci chtějí zobrazit zprávu o podobnosti nebo získat její kopii, se musí spojit s instruktorem. Rozhodnutí o povolení přístupu k těmto informacím závisí na uvážení instruktora a instituce.

Zprávy o podobnosti

Zpráva o podobnosti poskytuje přehled oblastí se shodným nebo podobným textem, které jsou v odevzdané práci nalezeny. Je-li k dispozici, objeví se na stránce portfolia kurzu studenta ve sloupci Podobnost ikona. U zpráv o podobnosti, jejichž vytváření ještě nebylo dokončeno, bude ve sloupci Podobnost na stránce portfolia kurzu studenta zobrazen zpracovávaný text.

Poznámka: U přepsaných nebo znovu odevzdaných prací se nová zpráva o podobnosti nevytvoří dříve než za dvacet čtyři hodin. Toto pozdržení je automatické. Umožňuje opakované odevzdání práce a její správné vytvoření bez porovnání s předchozím konceptem.

Ikona zprávy o podobnosti se skládá z procentuální hodnoty a příslušné barvy označující index shodného obsahu, do kterého procentuální hodnota spadá. Tato procentuální hodnota se nazývá index podobnosti.

Čím je index podobnosti vyšší, tím vyšší je v odevzdané práci i množství textu shodného s informacemi v úložištích Turnitin. Procentuální hodnota se může nacházet v rozmezí 0 až 100 % a vypočítává se jako množství podobného nebo shodného textu k celkovému počtu slov v odevzdané práci.

Práce zobrazená ve zprávě o podobnosti je plně naformátovaná a obsahuje veškeré obrázky a grafy, které se nacházely v původním dokumentu.

Interpretace zprávy o podobnosti

Turnitin nekontroluje, zda jsou části práce plagované. Vaši práci srovnáme s naší databází, a existují-li místa, kde je text podobný nebo shodný s některým z našich zdrojů, označíme tuto oblast instruktorovi ke kontrole. Naše databáze se skládá z miliard webových stránek včetně aktivního i archivovaného obsahu z internetu, z úložiště prací, které studenti do nástroje Turnitin odevzdali dříve, a ze sbírky dokumentů složené z tisíců periodik, časopisů a publikací.

Je zcela běžné, že se v úkolu najdou shody s našimi databázemi. Pokud jste použili citace a správně uvedli zdroje, budou ve vaší práci existovat místa s nalezenými shodami. Index podobnosti (SSI) instruktora upozorní na veškeré problémové oblasti ve vaší práci. Instruktor pak tento nástroj použije v rámci rozsáhlejšího procesu, který odhalí, zda je shoda přijatelná, či nikoli.

Příklady indexu podobnosti

Do nástroje Turnitin jste například mohli odevzdat nějakou práci již v minulosti. Pokud jste v této odevzdané práci uvedli své jméno a instruktor nepoužil možnost Nezahrnout malé shody, může se tato shoda objevit ve vaší zprávě o podobnosti.

Dalším příkladem může být student, který do své práce zkopíroval a vložil kus textu, protože danému tématu dostatečně nerozumí. Jeho index podobnosti může být 10 %.

Na druhou stranu jiný student, který má o tématu práce dobré znalosti, si dohledá informace z několika zdrojů, použije citace a správně uvede zdroje. Jeho index podobnosti může být 12 %.

U obou studentů se po porovnání s naší databází zobrazí shody. Jeden ze studentů ale přímo zkopíroval text z webu, zatímco druhý použil citace a správně uvedl zdroje.

Turnitin vašemu instruktorovi poskytuje nástroje, s jejichž pomocí bude moci shody rozlišovat. Pomůže i vám jako studentovi, protože budete mít jistotu, že je na vaši práci nahlíženo vhodným způsobem. O správném uvádění použitých zdrojů se dozvíte více zde: http://www.plagiarism.org/citing-sources/cite-sources

Index podobnosti

Barva ikony zprávy označuje jednu z pěti úrovní indexu podobnosti a závisí na množství shodného textu nalezeného během srovnávání s úložišti. Jednotlivé procentuální rozsahy indexu podobnosti jsou označeny následujícími barvami:

  • modrá (žádná shodná slova),

  • zelená (jedno shodné slovo – index podobnosti 24 %),

  • žlutá (index podobnosti 25–49 %),

  • oranžová (index podobnosti 50–74 %),

  • červená (index podobnosti 75–100 %).

Celkový index podobnosti a příslušné barevné označení ikon poskytují základní informaci o tom, kolik textu se v příslušné odevzdané práci shoduje s jinými zdroji v úložišti Turnitin. Číslo označuje hrubé množství shod s úložišti vybranými pro úkol, do kterého byla práce odevzdána. Přímé citáty, citace nebo oblasti s bibliografií nejsou z práce automaticky vyloučeny. Rozhodnutí z práce trvale vyloučit nebo ignorovat shody textu tohoto typu může učinit výhradně instruktor kurzu.

Varování: Nástroj Turnitin tímto označením nevyjadřuje, zda práce obsahuje plagované či nesprávně použité materiály. Zpráva o podobnosti instruktorům umožňuje v odevzdané práci snadněji najít shodný nebo podobný text. Posouzení a rozhodnutí o správnosti citací a o plagiátorství náleží výhradně instruktorovi a instituci, kterým byla práce odevzdána. Veškeré dotazy týkající se definice plagiátorství ve vaší instituci směřujte na instruktora kurzu nebo na příslušného pracovníka instituce.

Otevření zprávy o podobnosti

Vytváření zpráv o podobnosti se obvykle dokončí během deseti až patnácti minut od odevzdání. Doba vytváření zprávy se může prodloužit během velice intenzivního využívání systému, ke kterému dochází v některých částech akademického roku, nebo jsou-li odevzdané práce velmi velké.

Pokud instruktor v předvolbách zobrazení zprávy o podobnosti povolí přístup i studentům, bude uživatel moci zprávu otevřít pomocí ikony Zpráva o podobnosti.

Zdroje v úložištích

Nástroj Turnitin využívá při vytváření zpráv o podobnosti několik typů

úložišť. V současnosti využíváme tři typy úložišť:

  • Internetové úložiště – miliardy aktivních a archivovaných webových stránek z internetu. Pokud shoda s internetovými zdroji nepochází z nejaktuálněji stažené verze obsahu tohoto webu, bude ve zprávě o podobnosti Turnitin uvedeno datum stažení příslušného obsahu.

  • Periodika – úložiště často aktualizovaného obsahu z odborných časopisů, periodik a publikací.

  • Úložiště prací studentů – úložiště prací dříve odevzdaných uživateli nástroje Turnitin.

  • Úložiště prací instituce – sbírka prací odevzdaných do úložiště instituce.

Poznámka: Pokud se bude nějaká část textu odevzdané práce shodovat se zdrojem v úložišti prací studentů v nástroji Turnitin, bude označena jako Studentské práce. U shod se studentskými pracemi nemají studenti k dispozici porovnání přímých zdrojů.