Interpretace zprávy o podobnosti

Co je podobnost?

Společnost Turnitin nekontroluje plagiátorství práce. Místo toho ověřujeme práci studenta porovnáním s naší databází, a pokud se vyskytnou místa, kde je text studenta podobný nebo shodný s jedním z našich zdrojů, upozorníme na tuto situaci, abyste ji mohli prověřit. Naše databáze zahrnuje miliardy webových stránek: jak aktuální, tak i archivovaný obsah z internetu, úložiště prací, které studenti zaslali společnosti Turnitin v minulosti, a sbírku dokumentů, jež zahrnuje tisíce periodik, publikací a časopisů.

Je naprosto přirozené, že se práce bude shodovat s některými částmi naší databáze. Pokud student využil citace a správně odkazoval, budou existovat případy, kdy nalezneme shodu. Hodnocení podobnosti jednoduše upozorňuje na jakékoliv problematické oblasti v dokumentu studenta. Můžete ho následně použít jako nástroj při zkoumání, zda je shoda přijatelná nebo nikoli.

Jaký je rozdíl mezi shodou a zdrojem?

Shoda

Zdroj – Zdroj je místo, kde byla konkrétní shoda nalezena. Může se jednat o webovou stránku, práci studenta nebo publikovaný časopis. Vaše zdroje jsou uvedeny číselně na vašem panelu insight a je možné mít více shod pro každý zdroj. Výběrem jednoho ze zdrojů odhalíte informace, jako počet nalezených shod pro daný zdroj a kde byla na dané webové stránce, v práci studenta nebo časopisu každá shoda nalezena.

Rozsahy hodnocení podobnosti

Zprávy o podobnosti poskytují souhrn shodného nebo velmi podobného textu nalezeného v odevzdané práci. Je-li zpráva o podobnosti dostupná k zobrazení, bude vytvořeno procento hodnocení podobnosti. Zprávy o podobnosti, jejichž generování ještě nebylo dokončeno, jsou zastoupeny zašedlou ikonou ve sloupci Podobnost. Zprávy, které nejsou dostupné, nemusely být ještě vygenerovány nebo může nastavení úkolu způsobovat zpoždění generování zprávy.

Přepsané nebo znovu odevzdané práce nemusí vygenerovat novou zprávu o podobnosti po celých 24 hodin. Toto zpoždění je automatické a umožňuje opakované odevzdání ke správnému vygenerování bez shody s předchozím konceptem.

Barva ikony zprávy značí hodnocení podobnosti práce na základě množství nalezeného shodného nebo podobného textu. Rozsah procenta činí 0 % až 100 %. Možné rozsahy podobnosti jsou:

  • Modrá: Text bez shody
  • Zelená: Jedno slovo do 24 % shodného textu
  • Žlutá: Text se shodou 25–49 %
  • Oranžová: Text se shodou 50–74 %
  • Červená: Text se shodou 75–100 %

Scénáře hodnocení

Příklad 1:
Student mohl odevzdat práci společnosti Turnitin v minulosti. Pokud měl u daného odevzdání své jméno, je možné, že pokud jste nevyloučili malé shody, bude jeho jméno zvýrazněno ve zprávě o podobnosti.

Instruktor může tento problém napravit vyloučením podle počtu slov. Ve většině případů by mělo vyloučení 5 slov bezpečně vyloučit zvýraznění jména studenta ve zprávě o podobnosti.

Příklad 2:
Student mohl použít Turnitin k odevzdání konceptů stejného dokumentu, což znamená, že jeho konečný koncept vedl ke skóre 100 %.

Jelikož instruktor si je pravděpodobně vědom, že student odeslal práci vícekrát, může tento problém napravit vyloučením předchozích odevzdání studenta ze zprávy o podobnosti.

Příklad 3:
Student zkopíroval a vložil část textu do své práce z důvodu nedostatečných znalostí tématu, které si zvolil. Hodnocení podobnosti činí 20 %. Pro porovnání, další student, který má dobrý základ znalostí u stejného tématu a je schopen si shromáždit informace z několika zdrojů, které cituje a správně odkazuje, má hodnocení podobnosti 22 %. U obou studentů se zobrazí shody s naší databází. Jeden z těchto studentů však kopíroval přímo z webové stránky, zatímco další uvedl správně ozdrojované citace.

Instruktoři se mohou rozhodnout vyloučit citace ze zprávy o podobnosti ke snížení hodnocení podobnosti, je-li to vhodné.

Příklad 4:
Studentovi se podařilo získat kopii práce dalšího studenta. Odevzdal tuto práci společnosti Turnitin 15. října a obdržel hodnocení podobnosti 25 %. Student, který původně práci napsal, ji odevzdal společnosti Turnitin o týden později a obdržel hodnocení podobnosti 100 %.

V tomto případě způsobí opětovné vygenerování zprávy o podobnosti pro studenta, který kopíroval, okamžitou identifikaci podvodu, a umožní vám řídit se předpisy instituce.

Příklad 5:
Student odevzdal kvalitativní studii společnosti Turnitin, včetně významného množství citací a rozsáhlé bibliografie, jak je u tématu práce nezbytné. Hodnocení podobnosti studenta činí 53 %. Tato hodnota přesahuje přijatelné hodnocení stanovené jeho institucí.

Tomuto problému bylo možné se vyhnout, kdyby citace a bibliografie byly vyloučeny ze zprávy o podobnosti.